Skip to content

  


UCHWAŁA Nr XXII/186/16
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 czerwca 2016r.


w sprawie: zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasta BochniaNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) celem uregulowania spraw związanych z korzystaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi

Rada Miasta Bochnia                u c h w a l a                    co następuje:

§ 1. Cmentarzami komunalnymi czynnymi na terenie Gminy Miasta Bochnia są:
1.    cmentarz przy ulicy Orackiej w Bochni,
2.    cmentarz przy ulicy Podedworze w Bochni,
3.    cmentarz przy ulicy Zaułek Mollo w Bochni.

§ 2. W imieniu Gminy Miasta Bochnia cmentarzami komunalnymi administruje zarządca.

§ 3. Zasady korzystania z cmentarzy komunalnych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta

 Jan Balicki


ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY
NR XXII/186/16
RADY MIASTA BOCHNIA
 z dnia  30.06. 2016r.Zasady korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy Miasta Bochnia


§ 1.
Dla potrzeb niniejszych zasad stosuje się następujące pojęcia:
1.    miejsce grzebalne - miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu,
2.    grób - miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą,
3.    grób ziemny - dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią,
4.    grób murowany - dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę,
5.    grób rodzinny - grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn,
6.    katakumby - pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok w trumnie,
7.    kolumbarium - budowla z niszami przeznaczonymi do składania urn,
8.    dysponent - osoba uprawniona do miejsca grzebalnego lub grobu oraz członkowie rodziny osoby pochowanej w grobie, określeni w § 5 ust. 1 niniejszych zasad,
9.    zarządca cmentarzy - firma wykonująca na zlecenie Gminy Miasta Bochnia czynności związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi, w tym utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza,
10.    biuro obsługi - pomieszczenie, w którym zarządca cmentarzy przyjmuje strony i załatwia sprawy związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi i prowadzeniem ksiąg cmentarnych,
11.    cmentarz czynny – cmentarz, na którym wykonuje się uroczystości pogrzebowe,
12.    cmentarz zamknięty – cmentarz, na którym nie dokonuje się uroczystości pogrzebowych.

§ 2.
•    Właścicielem cmentarzy komunalnych w mieście Bochnia, położonych:
•    przy ulicy Orackiej – cmentarz czynny,
•    przy ulicy Podedworze – cmentarz czynny,
•    przy ul. Zaułek Mollo – cmentarz zamknięty
jest Gmina Miasta Bochnia.
•    Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w imieniu Gminy Miasta Bochnia wykonują Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych , sp. z o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 (dalej: Zarządca Cmentarzy).
•    Biuro obsługi zarządcy cmentarzy czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 -15.00, w tym od godz. 11.00 -13.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej w pomieszczeniu administracyjnym kaplicy cmentarnej.
§ 3.
•    Cmentarze komunalne otwarte są:
•    w okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 7.00 do 21.00
•    w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 7.00 do 17.00
•    w dniach: 31 października, 1 listopada oraz 2 listopada cmentarze czynne są całodobowo.
•    Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 15.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych w porozumieniu z Zarządcą Cmentarzy istnieje możliwość organizacji pogrzebu w innych godzinach.
•    Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w:
•    grobach ziemnych zwykłych;
•    grobach ziemnych pogłębionych rodzinnych (w miarę możliwości uwarunkowane podłożem);
•    grobach murowanych dla jednej trumny;
•    grobach murowanych rodzinnych;
•    grobach ziemnych i murowanych na urny.
§ 4.
•    Zarządca Cmentarzy pobiera opłaty za:
•    usługi grabarskie;
•    ekshumacje;
•    usługi dodatkowe związane z działalnością cmentarza;
•    udostępnienie miejsca grzebalnego oraz za pochowanie zwłok:
•    w grobach ziemnych zwykłych;
•    w grobach ziemnych pogłębionych rodzinnych (w miarę możliwości uwarunkowane podłożem);
•    w grobach murowanych dla jednej trumny;
•    w grobach murowanych rodzinnych;
•    w grobach ziemnych i murowanych na urny, rodzinnych ziemnych i murowanych dla jednej trumny;
•    prolongatę przedłużającą umowę na pochowanie zwłok:
•    w grobach murowanych dla jednej trumny;
•    w grobach murowanych rodzinnych;
•    w grobach ziemnych i murowanych na urny, rodzinnych ziemnych i murowanych dla jednej trumny;
•    pokrycie udziału w kosztach obsługi cmentarza;
•    zgodę na pogrzeb w sobotę lub w inny dzień po godz. 14.00.
•    Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5 dokonuje się na okres 20 lat.
•    Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 jest wprowadzana w drodze odrębnej uchwały Rady Miasta.
•    Opłaty, o których mowa w ust. 1 pobierane są w kasie Zarządcy Cmentarzy lub przelewem na wskazane konto bankowe.
•    Dowodem nabycia miejsca grzebalnego, wykonania usługi pochówku i wniesienia opłat, o których mowa w ust. 1 jest pisemne potwierdzenie (faktura VAT) lub inny stosowny dokument, ewentualnie zapis w księdze cmentarnej prowadzonej przez Zarządcę Cmentarza Komunalnego.
•    Koszty czynności wykraczających poza bieżące utrzymanie cmentarza, pokrywa osoba wnioskująca o ich wykonanie.
§ 5.
1.    Prawo do pochowania zwłok ludzkich oraz dysponowania grobem posiadają osoby
w kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126).
2.    Przyjęcie, przez Zarządcę Cmentarza, zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę wymaganych przez przepisy prawa dokumentów.
3.    W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
§ 6.
1.    Dysponent grobu, o którym mowa w § 5 ust. 1, uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa z zastrzeżeniem ust. 2.
1.    W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Zarządca cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. W przypadku sporów, zainteresowane osoby powinny tę sprawę rozstrzygnąć przed właściwymi sądami powszechnymi.
3.    Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzji dysponenta naruszających dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
§ 7.
•    Opłacenie grobu przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez tą osobę uprawnień przysługujących dysponentowi grobu.
•    Przedłużenie umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego wymaga dokonania opłaty prolongacyjnej.
•    Pierwszeństwo do wniesienia opłaty prolongacyjnej przed innymi osobami mają osoby wymienione w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126).
•    Dokonanie na życzenie dysponenta grobu ponownego pochówku w grobie mającym ponad  20 lat wymaga-w przypadku istnienia zaległości w opłatach prolongacyjnych - uregulowania opłat zaległych.
W przypadku, gdy opłata prolongacyjna została wniesiona, opłatę bieżącą pomniejsza się o opłatę za okres niewykorzystany dotyczący opłaty prolongacyjnej. Opłaty rozlicza się z dokładnością do 1 roku , jako 1/20 opłaty za pochowanie lub opłaty prolongacyjnej.
•    Osobie, która nie dopełniła warunków w zakresie przedłużania umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę cmentarzy z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.
•    Nieopłacone groby mogą być użyte do ponownego pochowania zwłok po dokonaniu ich wcześniejszej likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Miejsca pod grób murowany mogą być wyznaczone tylko dla osób indywidualnych i nie mogą być przedmiotem obrotu. W przypadku przygotowania grobu murowanego i pisemnej rezygnacji z niego, sprawa jego przejęcia, zwrotu udokumentowanych nakładów jego przygotowania, należy do decyzji Zarządcy cmentarza.
•    Pochowanie zwłok i prochów do istniejącego grobu jest możliwe po ustaleniu, że:
•    osoba uprawniona do pochowania - dysponent - ma prawo do wskazanego przez nią grobu;
•    brak jest przeszkód formalnych i technicznych do użycia tego grobu do pochowania;
•    uiszczona została należna opłata.
§ 8.
•    Wszystkie groby muszą być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem: imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego.
•    Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały, czytelny i w miejscu widocznym.
•    Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji Zarządcy cmentarzy.
§ 9.
•    Ekshumacja zwłok (szczątków) może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami prawa przypadkach.
•    Miejsca grzebalne pozostałe po ekshumacji przechodzi do dyspozycji Zarządcy cmentarzy bez zwrotu poniesionych opłat.
§ 10.
Zobowiązuje się użytkowników cmentarza do przestrzegania zasad korzystania z cmentarzy, zaleceń i informacji Zarządcy cmentarzy umieszczanych na grobach, cmentarnych tablicach informacyjnych oraz w prasie lokalnej i w internecie.
§ 11.
W przypadku wystąpienia warunków mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie cmentarza, Zarządca cmentarzy upoważniony jest do jego zamknięcia.
§ 12.
W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Zarządcy Cmentarzy przysługują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.